Neviete si rady? Zavolajte.

+421 903 772 231
0 ks

Cena spolu s DPH 0.00 €

bez DPH 0.00 €

Prejsť do nákupného košíka

Reklamačný poriadok

 

1. Zodpovednosť za vady predanej veci

 

1.1. Firma Ján Volf (ďalej ako “predávajúci“) zodpovedá za vady ktoré má predaná vec pri prevzatí zákazníkom (ďalej   ako „kupujúci“). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

1.2.   Ak nejde o veci, ktoré majú krátku exspiračnú dobu alebo sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

2. Záručná doba

 

2.1 Dĺžka záručnej doby

2.1.1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je však na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.1.2. Pri veciach, ktoré sú určené na to aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobité predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Predávajúci vydá kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej doby.

2.1.3. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonom ustanovenej záruky. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

 

2.2 Začiatok plynutia záručnej doby

2.2.1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim

2.2.2. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú činnosť.

2.2.3. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

3. Vady v predanej veci

 

3.1 Odstrániteľné vady

3.1.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3.1.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.1.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.1.4. Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

3.2 Neodstrániteľné vady

3.2.1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).

3.2.2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. také nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.2.3. Ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, kupujúci má namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 

4.1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená (v ktorejkoľvek prevádzke firmy Ján Volf) Pri reklamovaní vady veci je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe (t.j. pokladničný blok, faktúru), záručný list (ak bol k predanej veci vydaný) a originálny obal výrobku (ak je to možné).

4.2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

4.3. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil (doklad o reklamácii) a o spôsobe jej vybavenia ( o vykonaní opravy a o dobe jej trvania), a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.

4.4. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu vykonať v lehote  dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta (zastavenie plynutia záručnej doby).

4.6. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný výrobok kompletný a podľa účelu jeho použitia aj riadne vyčistený a hygienicky nezávadný, ak je to možné v originálnom balení. Predávajúci (vedúci prevádzky, alebo ním poverený pracovník) je oprávnený odmietnuť prevziať na posúdenie výrobok, ktorý nebude spĺňať zásady obecnej hygieny.

 

5. Zánik práv zo zodpovednosti za vady

 

5.1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnejdobe.

5.2. Nepredložením dokladu o kúpe, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.

5.3. Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.

5.4. Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.

5.5. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.

5.6. Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

5.7. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.

5.8. Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou  či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

5.9 Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Doprava Bratislava
zdarma nad 30,- € bez DPH

Doprava Slovensko
zdarma nad 100,- € bez DPH, okrem kopírovacieho papiera

Potrebujete poradiť?
02/62247051, 62247059

Dopyt
E-mail: odbyt@volf.sk